Lahendustena pakume:

Peaprojekteerimine & projektijuhtimine

Ava

Koostame projekteerimistöödele lähteülesanded ja tehnilised kirjeldused, valmistame ette lepingu materjalid. Hea lähteülesanne võimaldab vähima pingutuse ja ajakuluga järgmistes faasides olulisel määral säästa.

Esplan pakub oma lahendusi peaprojekteerijana. Kõik projektiosad tulevad ühest kohast ning neid hoiavad koos meie tugevad projektijuhid – vähem vigu, ettearvamatusi, kindlam eelarve ja kasumlikum projekt. Viime läbi kõik vajalikud toimingud projekti kooskõlastamiseks ametkondadega, hangime kiirelt ehitusload.

Koostöö protsessi vältel nõustame ja abistame tellijat kogu oma kompetentsiga ning oleme alati kättesaadavad.

IPT - integreeritud projektiteostus

Ava

Kasutame Eestis uudset integreeritud projektiteostusmeetodit. See kaasab ehitise projekteerimise faasis kõik olulised osapooled, sh ehitaja, järelevalve, konsultandid, lõppkasutajad jne. Omanikuga (arendajaga) tihedas koostöös seatakse projektile ühised eesmärgid, mille poole kõik osapooled püüdlevad.

ESPLAN_IPT

Arhitektuur & insenerlahendused

Ava

Arhitektuur(ne kontseptsioon, tehniline arhitektuur)

Esplani arhitektid eristuvad tehnilise kaasamõtlemise kompetentsi poolest. Mõtleme lennukalt, kuid head arhitektuuri teostame alati läbimõeldult. Meie arhitektid töötavad külg-külje kõrval eriosade inseneridega, mille tulemusena valmib arhitektuurselt silmapaistev ning terviklik teos.

Maastikuarhitektuur

Inimene veedab keskmiselt 90% oma ajast siseruumides. See tähendab, et välisruumis veedetav aeg peab olema eriti kvaliteetne – inspireeriv ja turgutav. Me kujundame väliskeskkonda, mis võimaldab osa saada looduse energiast ning rikastab linnaruumi.

Interjöör

Me kujundame ruumi inimesele. Võtame piisavalt aega, et mõista ruumide kasutajate soove ja harjumusi. Meie sisearhitektid lisavad olenemata hoonest alati esteetilist isikupära, arvestades seejuures ka tellija reaalsete võimalustega.

Kandekonstruktsioonid

Kandev, tugev, püsiv. Nagu Esplani ehitusinseneride koosseis, sest tegemist on kõrgeid eetikanorme järgiva väga vastutusrikka valdkonnaga. Me juba teame kuidas lahendada ning mida konstruktsioonide optimeerimiseks teha saab.

Küte, ventilatsioon, jahutus

KVJ süsteemide projekteerimisega luuakse suurepärane sisekliima kasutajate mugavustunde ja produktiivsuse tõstmiseks. Samas laieneb tegevusvaldkond pidevalt uute tehnoloogiate ja energiatõhusamate lahenduste pealekasvuga. Esplani energiatõhususe spetsialist on ühtlasi meie KVJ meeskonna tiimijuht.

Vesi ja kanalisatsioon

Klassikaline tehnosüsteemide lahendus, milles kaasaegne praktika nõuab keerukate klimaatiliste piirtingimustega arvestamist ning toimivaid süsteeme ka äärmuslikes avariiolukordades.

Elekter ja automaatika

Nõrkvoolu, tugevvoolu ja automaatika projekteerimiseks on Esplanil pikaaegsed partnerid, kellega sujuvas koostöös on suurobjekte edukalt projekteeritud.

Tuleohutus

Tuleohutus ei koosne ainult evakuatsiooniplaanide koostamisest, sinna juurde lahendame sõltuvalt objekti eripärast tulekustutussüsteemid (sprinkler-, vaht-, gaas-, aerosool- ja veeudukustutussüsteemid), suitsueemalduse, automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS), tulekustutussüsteemide automatiseerimise, tuletõrje sisemise ja välimise veevarustuse.

Simulatsioonid & analüüsid

Ava

Meie spetsialistid on võimelised mudeldama hoone energiatarbimist, õhuvooge, külmasildu, sisekliimat ja loomulikku valgust. Vajadusel koostame erinevate lahenduste tasuvusarvutused ja leiame koostöös kliendiga optimaalseima lahenduse. Põhjalikud simulatsioonid ja erialaspetsialistide kaasamine võimaldab energiatarbimise kokkuhoidu 20-50% ja hoolduskulude kokkuhoidu 15-35%.

Pakume võimalust esialgse hoone mudeliga läbi mängida erinevaid stsenaariume ja teha nende kulutõhususe analüüs. Meie poolt pakutavat teenust võib kasutada ka teiste büroode tehtud erinevate eskiiside võrdlevaks analüüsiks.

Hoonete energiatõhususe analüüsimisele on Esplanis pühendunud sertifitseeritud BREEAM konsultant ja hindaja, energiatõhususe spetsialist, Erkki Seinre, PhD. Ta töötab dünaamilisi simulatsioone võimaldava tarkvaraga IES. Lisaks on energiatõhususe alal koolitatud meie arhitektid ja konstruktsioonide projekteerijad, kes piirdekonstruktsioonide, avatäidete projekteerimisel ning sõlmede konstrueerimisel soojusläbivuse ja külmasildade minimeerimisega arvestavad. Selleks kasutatakse Esplanis Therm tarkvara.

BIM-ekspertiis

Ava

ESPLAN pakub BIM-ekspertiiside teostamist.

Spetsiaalsete tarkvaralahendustega oleme võimelised kiiresti tegema erinevate reeglistike põhjal (RKAS, COBIM, jt) ehitusprojektide BIM mudelitele kontrolli, välja tooma põhilised vastuolud ning andma hinnangut infosisu ja modelleerimise kvaliteedi kohta. Tegemist on olulise täiendusega ehitusprojektide tavapärasele ekspertiisi koostamisele.

BIM projekteerimine on saanud kvaliteetse projekteerimisteenuse puhul tavapäraseks, ent osamudelite kvaliteet on sageli kõikuva kvaliteediga või mudelite omavaheline koordineeritus madalal tasemel. Veendumaks üleantud mudelite kvaliteedis, soovitame küsida sõltumatu hinnangu, mis koostatakse kogenud BIM-spetsialistide ja tarkvarade reeglistike ühistööna.

Teenuse maksumus sõltub üldjuhul projekti suurusest ja keerukusest, mis ajaliselt võtab spetsialistil aega 2-5 tööpäeva. Huvi korral saatke palun hinnapäring aadressile info@esplan.ee

 

Priit Pääso
Priit Pääso
Juhatuse esimees

Esplan on pika tegutsemisperioodi jooksul õppinud tundma klientide tegelikke vajadusi, mis hõlmavad endas arendus- või ehituseelset konsultatsiooni, projekteerimisteenuseid ja järelevalvet ehitise kasutusele võtuni.

Pakume teenuse osutamise asemel lahendusi, mis aitavad meie tellijatel saavutada märkimisväärset rahalist kokkuhoidu, vajadusel anname oma hinnangutele garantii.

Millega saan abiks olla?

Tere, {name}!

Kiri kenasti käes.
Võtan Teiega esimesel võimalusel ühendust.


Priit Pääso
Juhatuse liige